สไลด์บรรยาย / เอกสารวิชาการ ดาวน์โหลด ฟรี.

Sec 1

1) Timing for Access Creation: too soon, too late or just right! – อ.นพ.พันธพงศ์  ตาเรืองศรี

2) Troubleshooting Technique for Hemodialysis Catheter Insertion EP.1 – ผศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์

2) Troubleshooting Technique for Hemodialysis Catheter Insertion EP.2 – ผศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์

2) Troubleshooting Technique for Hemodialysis Catheter Insertion EP.3 – ผศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์

3)PREEMPTIVE ULTRASOUND FOR A-V ACCESS – อ.นพ.สิทธิชัย วชิราศรีศิริกุล

 

Sec 2

4) managing the AVF that fail to mature – อ.นพ.ชนาวิทย์  สิทธิสมบัติ

5) Vascular access for difficulty situations and the role of the femoral vein transposition – ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษเกษม

Superficial femoral vein AVF

 

Sec 3

6) Who & how to keep for AV access working nurse, patient, doctor or everyone’s job – ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษเกษม

7) Needling Technique Ladder or Button Hole – คุณศิชล สุกสี

8) Delivery effective dialysis – คุณอัญชลี ทรายคำ

 

Sec 4

9) How to manage central vein stenosis – อ.นพ.เติมพงศ์  เรียนแพง

10) Multidisciplinary team for dialysis care – ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษเกษม

Post 3097 Views