1. ระเบียบข้อบังคับ (Regulations)

ระเบียบข้อบังคับรัฐบาลกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา (US Code of Federal Regulation)

CFR Title 21 Food and Drugs


2. แนวปฏิบัติ (Guidance)


3. ระเบียบข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย


4. แนวทางและข้อปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน


5. จริยธรรมการวิจัย : หลักการพิ้นฐานในการทำวิจัยในคน