บทบาทของห้องปฏิบัติการในโครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ได้รับการประเมินและอนุญาตให้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในโครงวิจัยเครือข่ายของ NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ ACTG, IMPAACT, HPTN และ MTN network ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ Primary Network Laboratory และได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจาก Laboratory Centre ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ได้รับมอบหมายจาก DAIDS เช่น pSMILE และ FHI360

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ยังได้ให้บริการแก่โครงการวิจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเครือข่าย NIH ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน


มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ปฏิบัติงานตาม DAIDS Guidelines for Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) Standard (version 2.0: 25 July 2011) และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ไทย ปี 2555 – 2558

นักเทคนิคการแพทย์ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์จะดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) ตามที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว


Laboratory Quality Assurance/ Quality Control

ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ได้เข้าร่วมในโปรแกรมการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในสาขาโลหิตวิทยา เคมีคลินิก และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
  • โครงการ สปสช. ในการตรวจ Immunophenotyping เช่น CD4, CD8
  • College of American Pathologists (CAP) สำหรับการตรวจ Viral Marker, Syphilis, Chlamydia/ Neisseria, Mycobacteriology
  • One World Accuracy (OWA) สำหรับการตรวหา HIV serology, chemistry, Hematology, Parasitology และ Microscopy
  • UK NEQAS ประเทศอังกฤษ ในการตรวจ immunophenotyping เช่น CD4, CD8
  • Virology Quality Assessment Program (VQA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการตรวจหา HIV Drug resistance และ HIV-1 RNA Viral load
  • TBGx Monitor ของ National Health Lab Service ประเทศแอฟริกาใต้ เป็น EQA สำหรับการตรวจหา TB/ RIF โดยวิธี GeneXpert

ความเป็นมืออาชีพ

นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนจะได้รับการฝึกฝนและประเมินก่อนเริ่มการปฏิบัติงานจริง และระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักเทคนิคการแพทย์จะต้องเข้าร่วมรับการทดสอบตามข้อกำหนดของเครือข่ายวิจัย เช่นการทดสอบ Online ใน website ซึ่งเครือข่ายวิจัยสามารถตรวจสอบผลการทดสอบของนักเทคนิคการแพทย์ได้เป็นรายบุคคล


ความสำเร็จของเรา

ทางห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2009 ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ได้รับรางวัล “Best Laboratory Performance” จากเครือข่ายวิจัย HPTN และได้รับอีกครั้งใน ปี 2010—2011

HPTN-Best-Laboratory--Performance-Year-2009
HPTN-Best-Laboratory--Performance--Year-2010—2011

 

และ ในปี พ. ศ. 2015 ทางห้องปฎิบัติการ Clinical laboratory ได้รับรางวัล Outstanding laboratory performance in MTN-017 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับห้องปฎิบัติการที่ทำงานด้าน HIV prevention ยอดเยี่ยมของ Microbicide trial network (MTN)

HIV prevention ยอดเยี่ยมของ Microbicide trial network (MTN)