หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
 
การสัมมนา การเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยโรคเอดส์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
การดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวคิดการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
How to help Thai researchers write English research articles: The 4 Ms
โดย รศ.พญ.ดร. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
   
  // คลิก ..ไปยังหน้ากิจกรรมของษศูนย์
 
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298