บทบาท ภาระหน้าที่

งานบริหารเงินทุนวิจัยต่างประเทศ

 • จัดเตรียมข้อมูล ระเบียบ เอกสารในการเสนอขอทุนโครงการวิจัยต่างประเทศ
 • จัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของงานวิจัยต่างประเทศ
 • ประสานงานการลงนามสัญญาโครงการวิจัยต่างประเทศระหว่างแหล่งทุน หัวหน้าโครงการ และผู้อำนวยการ
 • จัดทำใบเรียกเก็บเงินเพื่อเบิกเงินจากแหล่งทุน
 • ประสานงานกับงานการเงินการคลังและพัสดุ ติดตามเงินที่เรียกเก็บตามเป้าหมาย
 • ประสานงานติดตามรายงานความก้าวหน้าและรายงานการใช้เงินของโครงการวิจัยและจัดส่งให้กับแหล่งทุนตามเงื่อนไขสัญญา
 • จัดเก็บเอกสารของโครงการวิจัยต่างประเทศ และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

งานวิเทศสัมพันธ์

 • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเยี่ยมสถาบันฯ รวมถึงการดูแลรับรองให้ความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ
 • ประสานงานผู้เดินทางไปอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ต่างประเทศ
 • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศและจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายหลังการเดินทาง
 • จัดทำจดหมายและเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อหรือโต้ตอบข้อมูลกับแหล่งทุนต่างประเทศตามวัตถุประสงค์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัว การต่อวีซ่า ของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
 • งานธุรการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศ
 • จัดการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน สำหรับบุคลากรของสถาบันฯ ที่เดินทางไปราชการต่างประเทศและแขกเยี่ยมสถาบันฯ
 • จัดทำฐานข้อมูลแขกเยี่ยมสถาบันฯ และฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย