กิจกรรมวิชาการ.

Data Management_๑๘๐๙๑๑_0003

วันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand, HFT) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ซึ่งได้รัทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำทีม นักศึกษาปริญญาเอก และพนักงานโครงการวิจัย ประกอบด้วย นางสาวกัญญาภัค เกาะสุวรรณ์

นางสาวณฐพร ทองจันทร์ นายกฤษณชัย แก้วทิตย์ นายทศพร ควรพันธุ์ นายณัฐวสันต์ เจตะวัน นายธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี นายแสวง กาวิชัย นายกวินวุธ สมสุนันท์

นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง และ นางสาวณีรนุช สุวรรณรินทร์ เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล โดยใช้ Data Management Software และ Research Electronic Data Capture (REDCap)

สำหรับจัดการข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการวิเคราะห์มากขึ้น

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจรัญ เชื้อเย็น โปรแกรมเมอร์ จากหน่วยบริการจัดการข้อมูล (Data Management Unit) เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Data Management_๑๘๐๙๑๑_0014Data Management_๑๘๐๙๑๑_0011

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 338 Views