จัดซื้อ/จัดจ้าง, ร่างขอบเขตของงาน (TOR).

ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ ฯ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

Post 768 Views