กิจกรรมวิชาการ.

20190319142552829_0001

ดร. จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัยเชี่ยวชาญ สังกัดศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับประทานรางวัลทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และได้นำเสนอผลงาน ณ.ห้องสยามกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี50ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พศ 2561 โดยข้อเสนอโครงการที่ได้รับรางวัลคือ กลไกของโสมอินเดียในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของเซลล์ประสาท: การศึกษาในนวัตกรรมเซลล์ต้นแบบของโรคพาร์คินสัน Mechanism of  Withania somnifera in the protection and delay of neurodegeneration: Study in prototypic neuronal cells of Parkinson’s disease”  ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทยและบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 

20190319143823243_0001

 

1541382707946

 

S__4169780 S__4169787 S__4177932 S__4177934 S__4169740

…………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2066 Views