กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 25 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดการอบรมทบทวนประจำปี เรื่อง “การใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการจัดการด้านสุขภาพ(OSHA) ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.  ตามนโยบายของ NIH ผู้ให้ทุนสนับสนุนหลักของสถาบันฯ เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องสัมผัสกับสารปนเปื้อนอันตรายที่ลอยอยู่บนอากาศ  ในการอบรมดังกล่าวเป็นการทบทวน Respiratory Infection Controlและ Fit Test Measurement จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่ระบุไว้ในมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน(OSHA)(29 CFR 1910.134โดยมีนายแพทย์ณัฐพล โฆษชุณหนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจประจำศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นวิทยากรให้ความรู้  สาธิตวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง  และวิธีการทดสอบหน้ากาก N95 นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและรับการประเมินทางการแพทย์โดยการทำแบบสอบถาม Mandatory Medical Questionnaire

344170 2542562 BE #1_190425_0004 2542562 BE #1_190425_0005 2542562 BE #1_190425_0008 2542562 BE_190425_0015 2542562 BE_190425_0028 2542562 BE_190425_0051 2542562 BE_190425_0060 2542562 BE_190425_0057 2542562 BE_190425_0054 2542562 BE_190425_0005 2542562 BE_190425_0003  2542562 BE_190425_0025 2542562 BE_190425_00402542562 BE_190425_0003 2542562 BE_190425_0025 2542562 BE_190425_0017

 

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Post 172 Views