กิจกรรมวิชาการ.

58373004_2456563371021371_1896947536925556736_n

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แก่ รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง นพ.รังสฤษฎ์ กาญ จนะวณิชย์ และ และผศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ฝุ่นหมอกควัน พิษภัยหมอกควัน

การทำพัดลมฟอกอากาศด้วยตัวเอง และการทำคลีนรูม ให้กับตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเมืองคอง​​ ตำบลเมืองงาย​ และตำบลบ้านจันทร์​ จ. เชียงใหม่

รวมถึงมอบเครื่องฟอกอากาศ อุปกรณ์การทำเครื่องฟอกอากาศด้วยตัวเองจากที่มีผู้ร่วมบริจาคผ่านทางสถาบันฯ ให้กับตัวแทนทั้ง 3 ตำบลซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับและอุปกรณ์

ไปกระจายให้กับองค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​18 แห่งในการปกครองต่อไป

🔹ทางสถาบันฯ ขอขอบพระคุณทีมแพทย์ วิทยากรผู้ร่วมสาธิตและผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 152562 BE_190501_0007 152562 BE_190501_0017 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 58602765_2456563304354711_6748600748344344576_n

Post 127 Views