กิจกรรมวิชาการ.

1

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Dr. Jia Li ตำแหน่ง Senior Lecturer จาก International Phenome Training Centre คณะ Faculty of Medicine จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ. เดินทางมาศึกษาดูงาน และปรึกษาหารือกันถึงความร่วมมือในด้านการศึกษาทางด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุธโส สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ ให้การตอนรับ

2 3 4 5 6 7 8

Post 1412 Views