กิจกรรมทั่วไป.

ขอเชิญคณาจารย์ประจำ และ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(สายปฏิบัติการ)

 สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และไม่ใช่คณาจารย์ประจำ

 รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554

ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.council.cmu.ac.th/images/sapa2.html

 

ขอเชิญคณาจารย์ประจำ และ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายปฏิบัติการ)

ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00-15.00 น.

 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านสังกัด (ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วหน้า 20-21 กรกฎาคม 2554)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.council.cmu.ac.th/images/sapa2.html

Post 3221 Views