กิจกรรมวิชาการ.

P1015074

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้ทุนวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ National Institutes of Health (NIH)  โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าเครือข่ายวิจัย HPTN และ MTN  เครือข่ายวิจัยการรักษาเอชไอวีในผู้ใหญ่ (ACTG) และเครือข่ายวิจัยหญิงตั้งครรภ์ เด็กและวัยรุ่น (IMPAACT) และเสนอแผนการดำเนินการโครงการ “การศึกษาติดตามเชิงรุกในเยาวชน และผู้ใหญ่ตอนต้นที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีตั้งแต่วัยเด็กในประเทศไทย” (Thai-PAPAYA) ให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน และภาคีร่วม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563P1015038 P1015041 P1015042 P1015045 P1015068 P1015069 P1015071 P1015072

Post 350 Views