กิจกรรมวิชาการ.

151707712_259724342220064_1600223362396814478_o (1)
NTAQHI LOGO normal

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และ ดร.แสวง กาวิชัย นำเสนอดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ (Northern Thailand Air Quality Health Index, NTAQHI) ซึ่งสนับสนุนทุนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยชื่อ “การส่งเสริมความตระหนักให้ชุมชนในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษฝุ่นโดยเครื่อง PM2.5 sensors ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการ ในที่ “ประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลต้นแบบเฝ้าระวัง สื่อสารความเสี่ยง และสร้างความรอบรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษฝุ่นควัน” ณ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลต้นแบบ 21 ตำบล รวมทั้งภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้วย

151707712_259724342220064_1600223362396814478_o (1) 246693

 

 

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล ดร.แสวง กาวิชัย พร้อมด้วยนายธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี และนายกฤษณชัย แก้วทิศ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงบูธดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ (Northern Thailand Air Quality Health Index, NTAQHI) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 

245596 246655รูปภาพ1 รูปภาพ2

 

 

 

 

………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

Post 3126 Views