กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนช่อแล
อ.แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “มหกรรม พืชผัก อาหารปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 โดยสถาบันฯ ได้ออกบูธร่วมกับชุมชน
และนำเสนอในเรื่องของการบริโภค
และล้างผักอย่างไรให้ปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2553 ที่ผ่านมา ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจาการดำเนินการโครงการวิจัยของสถาบัน
ฯ ในเรื่องของการบริโภคพืชผักปลอดสารเคมี
ของศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นผู้ริเริ่มให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ หันมาปลูกพืชผักปลอดสารเคมี
และถึงแม้ว่าโครงการวิจัยจบไปแล้ว แต่ชุมชนก็ได้สานต่อ
และทำการปลูกพืชผักปลอดสารพิษมาจนถึงทุกวันนี้ รวมระยะเวลาที่จัดมาแล้ว 4
ปี หลังจากหมดโครงการวิจัยชุมชนช่อแล อ.แม่แตง


????????????????
  

Post 1782 Views