กิจกรรมวิชาการ.

S__18776101

วันที่ 18-19 มีนาคม 2565  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในงานการประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ(สภน.) ครั้งที่ 1/2565 สำหรับการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม ภายใต้หัวข้อ “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” โดยกิจกรรมครั้งนี้ ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่าอากาศ NTAQHI กับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพชาวเหนือ” กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดย สภาลมหายใจภาคเหนือ และ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับความร่วมมือจากแกนนำและเครือข่ายสภาลมหายใจจากทุกจังหวัดในภาคเหนือร่วมเข้าประชุม ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

S__18776101 S__18858091 S__18858093 ผอ S__20332569 P1047518 S__18939914

Post 468 Views