กิจกรรมวิชาการ.

DSCF4770

เมื่อวันที่ 13-17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าโครงการ ดร.อนุรักษ์ วงตา นักวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อระดมแนวคิดวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนรูปแบบการทำงานร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง โรงเรียนบ้านยางเปียง โรงเรียนบ้านยางเปา ชุมชนบ้านยางเปา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม และชุมชนบ้านอูตูม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงพิษของสารเคมีต่อร่างกาย ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เกิดแผนงานที่ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของชุมชนส่งผลให้เกิดกระบวนการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

DSCF4774 DSCF4796 DSCF4848 LINE_ALBUM_usrปี3_อมก๋อย_220320_310 DSCF4596 DSCF4600 DSCF4659 DSCF4705 DSCF4715 DSCF4770

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 509 Views