กิจกรรมวิชาการ.

1

 

5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ “การวิเคราะห์สารตกค้างมลพิษทางอากาศและสารเคมีเกษตร เพื่อสร้างความตระหนักแก่ชุมชน” (โครงการ อสม. ภายใต้แผนงานวิจัย CMU Model) พร้อมด้วย ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัย ได้นำทีมวิจัยเข้าพื้นที่ ต.ปิงโค้ง อ.ชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างโครงการในครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ดำเนินการเมื่อ 11 มีนาคม 2564) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางโม่ โดยในครั้งนี้เป็นการติดตามเก็บข้อมูลแบบสอบถามและตัวอย่างปัสสาวะจากอาสาสมัครกลุ่มเดิม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
อสม. จาก 9 หมู่บ้าน โดยตัวยอย่างปัสสาวะจะนำมาวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีตกค้างจากการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศและสารเคมีเกษตรต่อไป ซึ่งการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากอสม. เป็นอย่างดี

2 4 5 6 7 8 3

 

………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 272 Views