กิจกรรมวิชาการ.

S__13991972

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ได้นำทีมออกหน่วยให้บริการตรวจเส้นฟอกไต ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ณ ห้องไตเทียม รพ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่  การบริการตรวจในครั้งนี้ มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เข้ารับบริการตรวจรวมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย ได้รับความอนุเคราะห์จาก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องฟอกไตในการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยวิจัยฯ

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า รพ.ฝาง ถือเป็น รพ.ขนาดใหญ่ ในส่วนของห้องฟอกไตมีจำนวน 2 ห้อง รองรับผู้ป่วยหลัก 3 อำเภอได้แก่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ จึงทำให้มีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการฟอกไตจำนวนมาก ซึ่งจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ในผู้ป่วยบางรายขายการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไตมานานกว่า 10 ปี โดยหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยขาดการตรวจเชคสภาพเส้นฟอกไตเกิดจากปัญหาของเรื่องทุนทรัพย์และข้อจำกัดในการเดินทางมาหาหมอ ณ โรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางด้านนี้

การออกหน่วยตรวจครั้งนี้จึงถือเป็นกิจกรรมที่ดีต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก อีกทั้งการออกบริการครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR ) ในวาระที่สถาบันฯ ก่อตั้งครบรอบ 55 ปี ภายใต้โครงการ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” ซึ่งจุดประสงค์ของการให้บริการดังกล่าวคือ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเส้นฟอกไตเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งสามารถทำการรักษาและแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเส้นฟอกไตมีปัญหา

S__13991972 S__13991968 S__13991973 S__13991971 S__13991970 S__13991974

 

………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 346 Views