กิจกรรมวิชาการ.

คุณกนกวรุณ  วัฒนนิรันตร์ และคุณคุณเพ็ญนภา  กวีวงศ์ประเสริฐ นักศึกษารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 52 เข้าศึกษาดูงานยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยมีรศ. นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพให้การต้อนรับ การดูงานครั้งนี้ทั้งสอง มีความสนใน ที่จะทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ ตั้งใจในวัยรุ่น ซึ่งมองว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทย ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะการที่วัยรุ่นคนหนึ่งตั้งครรภ์โดยวุฒิภาวะยังไม่พร้อม จะทำให้มีปัญหาตามมามากมาย ทั้งตัววัยรุ่นเอง ตัวเด็กที่เกิดมา ครอบครัวและสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาสังคม และปัญหาเศรษฐกิจตามมาเป็นลูกโซ่  และมีความสนใจที่จะทำโครงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการให้ บริการสุขภาพทางเพศ และการดูแลผู้ป่วยเอดส์สำหรับเยาวชน เนื่องจากคิดว่า HIV/AIDS เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่เรื้อรังมานาน และยังต้องการการแก้ไขจากหลากหลายหน่วยงานอีกมาก

โดยโครงการมีจุดประสงค์มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือเยาวชน ซึ่งเป็น “ต้นกล้าของชาติ”ให้พ้นจากภัย HIV/AIDS พร้อมทั้งมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยพัฒนาระบบ สาธารณสุขของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้นสองนักศึกษาเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดู งานสถาบัน ฯ เนื่องจากว่าสถาบันฯ ผลิตงานวิจัยด้านโรคเอดส์ และวัยรุ่น เป็นจำนวนมาก และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ และต่างประเทศ

เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 52 ดูงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 52 ดูงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1775 Views