กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_USRปี3_อมก๋อย2_๒๒๐๕๒๖_3

 

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง  หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงานจาก หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการอบรม ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาพ ให้แก่นักเรียนและคณะครู ณ โรงเรียนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มีการจัดเก็บตัวอย่างเลือดและตัวอย่างปัสสาวะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีต่อร่างกาย ส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในโรงเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการการทำงานร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES”  ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2565 นี้

 

LINE_ALBUM_USRปี3_อมก๋อย2_๒๒๐๕๒๖_0 LINE_ALBUM_USRปี3_อมก๋อย2_๒๒๐๕๒๖ LINE_ALBUM_USRปี3_อมก๋อย3_๒๒๐๕๒๖_2 LINE_ALBUM_USRปี3_อมก๋อย3_๒๒๐๕๒๖_1 LINE_ALBUM_USRปี3_อมก๋อย2_๒๒๐๕๒๖_4

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 211 Views