กิจกรรมวิชาการ.

DSC03162

หน่วยวิจัยโภชนาการและหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (RIHES CMU)

ได้รับเกียรติจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำคณะมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและสิ่งแวดล้อมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใหบริการ

การบริหารจัดการ ภายใต้กิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการด้วยระบบงานคุณภาพ;แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น” ใน วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00

ณ อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

DSC02997 DSC03008 DSC03030 DSC03043 DSC03051 DSC03073 DSC03097 DSC03120 DSC03145 DSC03162

……………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 369 Views