กิจกรรมทั่วไป.

 
ศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 49 ปี โดยมี ผศ.ดร. สยามราชวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องอเนกภัณฑ์หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB 6 
         วันคล้ายวันสถาปนาคครบรอบ 49 ปี คณะมนุษยศาสตร์จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้ก่อตั้งคณะมนุษยศาสตรื และบุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนผู้มาร่วมงาน 
 
 
 
 

              และในวันเดียวกัน ศ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ โดย อ.ดร.ประพัฒน์ชนม์  จริยะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี และกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ในวันสถาปนาครั้งนี้ทางคณะเศรษฐศาสตร์มีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ และบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และมีการแสดงปาฐกถา และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้เกิดสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
………………………………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

Post 5129 Views