กิจกรรมทั่วไป.

278130

ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำเทียนพรรษา ถวายแก่วัดท่าจำปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 การถวายเทียนพรรษาเนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา ๓ เดือน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

278188 278227 278220 278221

……………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 555 Views