กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันฯ จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง  “ความก้าวหน้าของการใช้ยาต้านไวรัสในเด็กและผู้ใหญ่ 

จากการประชุมระดับนานาชาติ ในเรื่องของยาต้านไวรัส และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
(CROI)
และความก้าวหน้าของโครงการวิจัยยาต้านไวรัสเอดส์ที่ทางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดำเนินการวิจัยอยู่”
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับทราบความก้าวหน้าในระดับ
นานาชาติในเรื่องของการใช้ยาต้านไวรัสในเด็กและผู้ใหญ่
และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยที่เกี่ยวกับเอชไอวี เอดส์ในภาคเหนือ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้
การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ
โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว  จ.เชียงใหม่

สถาบันฯ จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง

สถาบันฯ จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง

Post 1475 Views