กิจกรรมวิชาการ.

6A53F3D7-AA88-413E-B740-022F6DE45DE6

ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ (นักวิจัย ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา),น.ส.สุนิสา บุตรเพ็ชร และ น.ส.นิตยา รอดรัตน์ (นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory) ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัส Monkeypox ด้วยเทคนิค Real-time PCR ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565

 

 

6D546B92-0104-4D53-AF13-587A1DAE6D4C 682CB407-83A7-442E-8C2A-FF82068E7740 EF4D5D24-526F-4158-9ACE-8E1C86BE6C0E 2A9C9185-EAE4-4C42-8085-1D405B574CBE

 

……………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 105 Views