กิจกรรมทั่วไป.

       ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วาสนา  ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 38 ปี (1 มกราคม 2557) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์  แสงอุดม (ชั้น 12) อาคารเรียนและปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 10928 Views