กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_b1_๒๒๐๙๑๗_0

16 กันยายน 2565 บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การค้นหาผู้ประสบภัย การจำลองเหตุการณ์หนีไฟและเข้าควบคุมระงับเหตุ รวมถึงสาธิตการดับเพลิงประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิงประจำอาคาร โดยประกอบภาคบรรยาย และภาคปฎิบัติ แบ่งภาคปฎิบัติเป็น 2 อาคาร 1 และอาคาร 3

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุเพลงไหม้ฉุกเฉินให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ  รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับเพลิงอย่างถูกวิธี การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยมี ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

P1051299

 

P1051319 P1051320 P1051359 P1051365 P1051356 P1051385 P1051409 S7M00192 S7M00244 S7M00199 S7M00215 P1051376 LINE_ALBUM_b1_๒๒๐๙๑๗_193 P1051430 P1051427 P1051441 P1051517 P1051490 P1051511 P1051480 P1051472 P1051462 P1051668 P1051645 P1051563 P1051672 P1051508 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_21 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_23 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_27 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_31 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_65 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_67 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_83 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_89 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_104 LINE_ALBUM_b3_๒๒๐๙๑๗_109 LINE_ALBUM_✅_๒๒๐๙๑๗_13 LINE_ALBUM_✅_๒๒๐๙๑๗_19 LINE_ALBUM_✅_๒๒๐๙๑๗_33 LINE_ALBUM_✅_๒๒๐๙๑๗_46

Post 171 Views