กิจกรรมวิชาการ.

ดร.ศักดา พรึงลำภู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ณ ห้องประชุมภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ วันที่ 22 เมษายน 2553
โดยในงานมีพิธีลงนามบันทึกความตกลงเพื่อร่วมกัน ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

ดร.ศักดา พรึงลำภู
งานประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

Post 1842 Views