กิจกรรมวิชาการ.

171291 copy

ดร.กภ.โศธิดา นันตะกูล นักวิจัยประจำหน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมกับ บุคลากรภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First aid & Basic life support) ในภาวะฉุกเฉิน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2565

 

171290 171294 171295

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 389 Views