กิจกรรมวิชาการ.

S__34078730

เมื่อวันที่ 14 และ 16 กุมภาพันธ์ 2566 Dr. Dan Norbäck จาก Department of Occupational and Environmental Medicine, Faculty of Medicine, Uppsala University, Uppsala, Sweden อาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศของนางสาวณฐพร ทองจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก ได้เดินทางมาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อเตรียมตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อไป

S__34078732

 

 

 

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 141 Views