กิจกรรมวิชาการ.

6

Dr. Tomohiro Matsuda จาก National Cancer Center ประเทศญี่ปุ่น พบ รศ. นพ. เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร. ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์ นักวิจัย และดร. ศยามล หงส์ใจสี นักวิจัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยด้านมะเร็ง และด้าน molecular เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1

6

 

13 14 2 3

 

 

…………………………………………………………….

ข่าวโดย  หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 381 Views