กิจกรรมวิชาการ.

1

          เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะฯ เป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในปัจจุบัน ปัญหาหมอกควัน ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  และประชาชนผู้ที่สนใจ จำนวน 60 คน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจปัญหาฝุ่นควัน ตลอดจนมีความเข้าใจในการดูแดสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งแนะนำแอปพลิเคชัน NTAQHI แอปพลิเคชันที่แสดงดัชนีคุณภาพอากาศภาคเหนือและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อตรวจสอบดัชนีสุขภาพอากาศได้ด้วยตนเอง

                  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกับพื้นที่ในการบริการวิชาการสู่ชุมชน และในฤดูหมอกควัน

 

1 2

 

3 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

Post 393 Views