กิจกรรมวิชาการ.

344739

เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางเมตาบอลิกและฮอร์โมนในประชาชนที่ได้รับสัมผัสสารเคมีจากฝุ่น PM2.5 ภายในบ้านหรือในบรรยากาศ” นำทีมโดย อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ หัวหน้าโครงการฯ ดร.แสวง กาวิชัย ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตัวอย่างฝุ่นในอำเภอสะเมิง ทั้ง 5 ตำบล ได้แก่  สะเมิงใต้ สะเมิงเหนือ บ่อแก้ว แม่สาบ และยั้งเมิน เพื่อนำตัวอย่างมาตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางสุขภาพของอาสาสมัครในพื้นที่ รวมทั้งตรวจวิเคราะห์ชนิดและองค์ประกอบสารเคมีบนฝุ่นละออง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและติดตามความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารเคมีบนฝุ่น PM2.5 กับการเกิดโรคเมตาบอลิกของประชาชนในพื้นที่

344750 344749 344740 344741 344742 344743 344744 344745 344746 344747 344748

……………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 283 Views