กิจกรรมวิชาการ.

AmarapornGEGBlogHeader

โครงการวิจัยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมในช่องคลอดและอิทธิพลของฮอร์โมนที่ใช้เพื่อการข้ามเพศที่มีความสัมพันธ์ต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงไทยข้ามเพศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย พญ. อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม นักวิจัย และทีมงานให้การสัมภาษณ์กับ University of Minnesota

https://globalhealthcenter.umn.edu/news/global-engagement-grant-recipient-hopes-research-will-optimize-health-outcomes-transgender

AmarapornGEGBlogHeader

 

…………………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 167 Views