กิจกรรมวิชาการ.

IMG_4190

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบม Individual Development Plan (IDP) ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานสถาบันฯ และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย โดยเชิญมี คุณเมธิญา สิโรรส หัวหน้ากลุ่มภารกิจ เเละคุณรุจน์ อัจฉริยาภรณ์ หัวหน้างาน กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรม ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 4

IMG_4174 IMG_4178 IMG_4182 IMG_4183 IMG_4184 IMG_4185 IMG_4186 IMG_4187 IMG_4188 IMG_4189 IMG_4192

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 154 Views