กิจกรรมวิชาการ.

458109

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ อาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย, อาจารย์ ดร.หทัยชนก จุลเจิม นักศึกษาปริญญาเอก และทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “รู้เท่าทันมหันตภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชนอย่างยั่งยืน : รถม้าโมเดล ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

458110 458111 458112 458113 458114 458115

 

458117 458116

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 132 Views