กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_16

ในช่วงระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2567 อาจารย์จากสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมกับนักศึกษาได้เดินทางไปยังประเทศจีน เพื่อเปิดโอกาสในการหารือความร่วมมือ และแบ่งปันความรู้ทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการกับคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการแนะแนวหลักสูตรของสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมนายภีรพงษ์ จีโน และนายอุดมทรัพย์ ใจธรรม นักศึกษาระดับปริญญาโท จากสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนายสุเมธ ยะด้วง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากคณะวิทยาศาสตร์ ณ College of Pharmacy and Life Science, Jiujiang University, China ในการเดินทางครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ Immunoassay development for detecting polluted chemicals ร่วมกับ Dr.Kai Zhou และยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับนักศึกษาที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสพบปะ น.ส.ศิริขวัญ ดอกอุทา นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้มาทำวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Jiujiang University โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยครั้งนี้

LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_1 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_2.jpg_ LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_4 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_5 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_6 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_7 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_8 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_9 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_10 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_12 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_13 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_14 LINE_ALBUM_2024.6.4 _1_240604_15 LINE_ALBUM_Work in Jiujiang Univ_240604_1

 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 136 Views