กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันฯ จัดการบรรยาย เรื่อง “How to apply for the grant and fellowship   from NIH” โดย Dr.Mark H.Roltsch, PhD., Program Director (Office of Research Training and Careers Development Division of Cardiovascular Sciences National Heart, Lung and blood Institute) ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1734 Views