กิจกรรมวิชาการ.

Mr. Robert Gass  และคุณนงลักษณ์  บุญพุทธิ เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย เข้าพบ รศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของการทำวิจัยในเรื่องของเอชไอวี เอดส์ เมื่อวัน 9 สิงหาคม 2553

Post 1517 Views