กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6108

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคำนวณขนาดตัวอย่างบนสมาร์ทโฟน (Smartphone)” ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกการใช้โปรแกรม (Application: App) “n4Studies” ที่เป็น App ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการคำนวณขนาดตัวอย่างและอำนาจการทดสอบ (Power of a study) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและการทดสอบ n4Studies: โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยทางด้านระบาดวิทยา” โดยมี ผศ.เชษฐา  งามจรัส นักศึกษาปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม n4Studies เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงบุคคลภายนอก เข้าร่วมการฝึกอบรมกันเป็นจำนวนมาก

…………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3381 Views