กิจกรรมวิชาการ.

1366682075

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด DMC Introductory Workshop and Intermediate Level Data Manager Training ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2556 ณ อาคาร 1 และ 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Frontier Science & Technology Research Foundation, Inc. (FSTRF) บรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่โครงการ PHPT โรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านคลินิกเครือข่าย IMPAACT และ ACTG ของทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย


1366681706 1366681731 1366681770 1366767398 1366767417 1366860830

Post 1439 Views