กิจกรรมวิชาการ.

1291357153

เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา Mr.Tony Cheng
และทีมงานจากสำนักข่าว CCTV ประเทศจีนได้มาถ่ายทำข่าว และสัมภาษณ์
รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และพิมานคลินิก เพื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ โครงการวิจัย iPrEx :
โครงการป้องกันการติดเชื้อโดยการกินยาต้านล่วงหน้าในผู้ชาย
ซึ่งผลการวิจัยล่าสุดที่พบว่า
การกินยาต้านไวรัสวันละเม็ดในผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศ
สัมพันธ์กับชาย ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ ซึ่งทางทีมข่าว CCTV
จะได้นำเสนอสู่สาธารณชนต่อไป
ท่านสามารถรับชมข่าวผ่านท่างเว็บไซต์ของสถาบันฯ

…………………………………………………………………
ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1600 Views