กิจกรรมวิชาการ.

Prof. Joel Gallant จาก Johns Hopkins University School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ งานวิจัยทางด้าน HIV ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยแบ่งการบรรยายเป็น 4 วัน ดังนี้ 

วันที่ 17 มกราคม 2554

     เวลา  10.00 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “HIV updates and new antiretroviral drugs”

เวลา  13.00 – 14.30 น. “HIV resistance and options for treatment”

เวลา  14.30 – 16.00 น. Case discussion (Resistance cases from ID staff and fellows)

วันที่ 18 มกราคม 2554

     เวลา 10.00 – 12.00 น. Case discussion (cases from ACTG, HPTN studies)

เวลา 14.30 – 16.00 น. Ward round with ID staff, fellows, and residents

วันที่ 19 มกราคม 2554

     เวลา 10.00 – 16.00 น. General discussion “Current and future HIV studies at RIHES and Faculty of Medicine”

วันที่ 20 มกราคม 2554

     เวลา 10.00 – 16.00 น. Case discussion “Uncommon or unexpected adverse effects of ARV”

เวลา 14.30 – 14.30 น. “HIV updates” for medical students and residents

ทั้งนี้หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้ารับการฟังดังกล่าวได้ที่ คุณสินีนาถ นิ่มสกุล โทร 5055-8 ต่อ 318

……………………………………………………..

Post 1655 Views