สไลด์บรรยาย / เอกสารวิชาการ ดาวน์โหลด ฟรี.

วันที่ 3 มีนาคม 2559

Current situation in Thailand ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

1. (09.00-09.10)_kittipan_lecture สถานการณ์ในไทย3

How to prevent amputation in diabetic foot. Professor Raj Mani, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust

ประเทศอังกฤษ

2. (09.10-09.40)_Raj_Practical considerations in holistic diabetic foot care

Pathophysiology diabetic foot   รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

3. (9.40-10.10) Pathophysiology of Diabetic Foot Wound

3. (9.40-10.10) แนวทางโรคเท้า 2013

Vascular management   อ.นพ.ศุภพงศ์  อาวรณ์

4. (10.10 – 10.40) DM PAD CMU 2016

Neuropathic management   รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์

5. (11.00 -11.30) neuropathic management Tanawat Vaseenon

Shoe for diabetic foot อ.พญ. จีระนันท์ ระพิพงษ์

6. (11.30 -12.00) shoe for diabetic foot_03032016

วันที่ 4 มีนาคม 2559

Diabetic foot infection    อ.นพ.สารนาถ  ออรพินธ์

1. (8.40-9.00) Diabetic foot infection

Update Thai Diabetic foot guideline รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

2. (9.00-9.20)_nattapong_Update Thai diabetic foot guidelines

Multidisciplinary foot care team คุณพัชรี ติ๊บตา

3. (9.20-9.30) Project DM

Leg ulcer network  ผศ.รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, คุณสุจันทร์ ขันตี

4. (9.30-10.00) Rungsak_leg ulcer network

4. (9.30-10.00)เชื่อมร้อยเครือข่าย Leg ulcer

Wound care คุณดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง

Wound measurement Professor Raj  Mani, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust

ประเทศอังกฤษ

6. (10.45-11.15)_Raj_Wound Measurements

Post 1842 Views