กิจกรรมวิชาการ.

ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด (แก็งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเชิญจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดให้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูนทั้ง8อำเภอ โดยวันที่ 21 มีนาคม 2555 จัดกิจกรรมที่ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 22 มีนาคม 2555 ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และในวันที่ 4 เมษายน 2555 ที่เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยได้จัดแสดงชุดให้ความรู้ สาธิตการดื่มมาตรฐาน อันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดกิจกรรม “ฐานเรียนรู้” เกี่ยวกับสารเสพติด/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และสารเสพติดให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ

…………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1272 Views