กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นำโดย ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส คุณธัญภรณ์  เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วย ผศ. สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ นักวิจัย  ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน โดยนำเครื่องวัดปริมาณฝุ่นหมอกควันที่พัฒนาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาฝุ่นหมอกควัน นำเสนอในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองทัพบกร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายควาจงรักภักดีเนื่องในงานมหามงคลสมัยที่สเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าต้นน้ำ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ และนักวิจัยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

…………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1196 Views