กิจกรรมวิชาการ.

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร.อารีวรรณ  กลั่นกลิ่น รศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช  ว่องธวัชชัย รศ.น.สพ.นิวัฒน์  สินสุวงศ์ และ ผศ.อภิชาติ  สินธุบัว พร้อมกับนำเสนอความเป็นมาและกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson วันที่ 19 มิถุนายน 2555

หลังจากนั้น รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้พาคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมส่วนงานต่าง ๆ และผลจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ก็ทำให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ ว่าในสถาบันฯ ในภาพรวมมีการปรับปรุงคุณภาพตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมา จึงทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ

…………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1474 Views