กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

120539

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย และดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกรรม “สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข” ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดฐานให้ความรู้แก่นักเรียน 5 ฐานประกอบด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” เพื่อสืบสานตามพระราชปณิธาน “พ่อหลวงรัชกาลที่เก้า” ให้เด็กๆ สามารถทำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ความรู้เรื่อง “ถ้าผืนป่าหมดไป อะไรจะเกิดขึ้น” ให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อป่าหมดไป การให้ความรู้เรื่อง “เมื่อสารเคมีเข้ามา ห่วงโซ่อาหารจะเปลี่ยนไป” และ “สารเคมีตัวร้าย ทำลายร่างกายเรา และเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้น ป.4- ม.3 เข้าร่วมทั้งหมด 264 คน ซึ่งน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกกับความรู้และของรางวัลตลอดเวลา สร้างสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งผู้ให้และผู้รับ

 

a¦Ça+¿a+úa+¬a+Éa+üa+¦a+êa+Pa+¡a¦Ça+Pa+¦a+óa+ç a¦Ça+¢a++a+öa+ça+¦a+Ö a¦Ça+üa+¬a+òa+úa+¢a+Ña+¡a+öa+áa+¦a+ó a+¡a+¦a+½a+¦a+úa+¢a+Ña+¡a+öa+áa+¦a+ó a+¬a+¦a+úa¦Ça+äa+ía+¦a+òa+¦a+ºa+úa¦ëa+¦a+ó a+ùa+¦a+Ña+¦a+óa+úa¦êa+¦a+ça+üa+¦a+ó a+¬a+¦a+úa¦Ça+äa+ía+¦a+òa+¦a+ºa+úa¦ëa+¦a+óa+ùa+¦a+Ña+¦a+óa+úa¦êa+¦a+ça+üa+¦a+ó a+¬a+¦a+úa¦Ça+äa+ía+¦a+òa+¦a+ºa+úa¦ëa+¦a+óa+ùa+¦a+Ña+¦a+óa+úa¦êa+¦a+ça+üa+¦a+ó2 a+½a¦êa+ºa+ça¦éa+ïa¦êa+¡a+¦a+½a+¦a+ú a+Ña+ça+ùa+¦a¦Ça+Üa+¦a+óa+Ö a+ûa¦ëa+¦a+£a++a+Öa+¢a¦êa+¦a+½a+ía+öa¦äa+¢ a+¡a+¦a¦äa+ú a+êa+¦a+òa+¦a+ía+ía+¦ a+ûa¦ëa+¦a+£a++a+Öa+¢a¦êa+¦a+½a+ía+öa¦äa+¢ a+¡a+¦a¦äa+úa+êa+¦a+òa+¦a+ía+ía+¦ 51344

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาเชียงใหม่

Post 1698 Views