กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2198

ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ นำเทียนพรรษาที่ชาวสถาบันฯ ร่วมกันหล่อ และเทียนหอมที่ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อหล่อขึ้น ถวายแก่วัดสกิทาคา (วัดผาลาด) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

 

IMG_2184 IMG_2213 IMG_2215 IMG_2224 IMG_2226 IMG_2231 IMG_2248

…………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1219 Views